Thuế thu nhập doanh nghiệp 2011, cách tính, phương pháp, thế nào, làm sao, hướng dẫnLiên quan đến việc tìm hiểu cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, ngày 03/6/2008.

Căn cứ tính thuế
Căn cứ tính thuế bao gồm là thu nhập tính thuế và thuế suất, chi phí được trừ và không được trừ.

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.
2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.
3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.
Doanh thu
Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng. Doanh thu được tính bằng đồng Việt Nam; trường hợp có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.
1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
a) Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường;
b) Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính;
c) Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác;
d) Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định;
đ) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng;
e) Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá vượt định mức tiêu hao do doanh nghiệp xây dựng, thông báo cho cơ quan thuế và giá thực tế xuất kho;
g) Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay;
h) Trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật;
i) Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật;
k) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;
l) Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu;
m) Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp;
n) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giớichi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;
o) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật.
3. Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh chi phí bằng ngoại tệ.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.
1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 13 của Luật này.
2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.
1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật này.


2. Phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại VN có thu nhập chịu thuế  phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú; Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì số thuế được tính nộp theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có cơ sở sản xuất và nơi có trụ sở chính. Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.


Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Tư vấn Luật Brandco để được hướng dẫn chi tiết. 
Trị Gia Tăng; Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp; Thuế

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2011 sẽ có hàng loạt thay đổi theo hướng tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc mở rộng các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Theo Thông tư 18/2011/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư 130/2008/TT-BTC) vừa được Bộ Tài chính ban hành, quyền sử dụng đất (QSDĐ) lâu dài của doanh nghiệp không được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, nhưng QSDĐ có thời hạn nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ, có tham gia vào hoạt động sản xuất - kinh doanh lại được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng bổ sung thêm chi phí được trừ đối với doanh nghiệp thuê lao động là người nước ngoài. Cụ thể, trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với lao động người nước ngoài có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công; không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ chứng từ cũng được coi là chi phí hợp lý.
Tiền nhà của người lao động nước ngoài do doanh nghiệp trả cũng được coi là chi phí hợp lý nếu trong hợp đồng lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả và doanh nghiệp có đầy đủ hoá đơn, chứng từ.
Kể từ kỳ tính thuế năm 2011, trừ những ngành nghề có tính chất đặc thù (thực hiện theo quy định riêng của Bộ Tài chính), doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực còn lại chi trang phục bằng tiền mặt hoặc hiện vật hoặc bằng cả tiền mặt và hiện vật cho người lao động đến 5 triệu đồng/năm nếu có đầy đủ hoá đơn, chứng từ cũng được coi là chi phí hợp lý.
Mức tính chi phí được trừ đối với trang phục cho người lao động của Thông tư 18/2011 tăng gấp 5 lần so với quy định hiện hành. Thông tư 130/2008 khống chế mức chi phí hợp lý đối với trang phục cho người lao động là 1 triệu đồng/năm (nếu doanh nghiệp chi bằng tiền mặt) và 1,5 triệu đồng/năm (nếu doanh nghiệp chi bằng hiện vật).
Khoản doanh nghiệp chi  phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép cho người lao động không đúng quy định; chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 2 lần định mức áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đều không được tính vào chi phí hợp lý. Tuy nhiên, nếu khoản chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở của người lao động đi công tác có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thì vẫn được coi là chi phí hợp lý và doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.
Theo Thông tư 18/2011/TT-BTC, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề có thu nhập từ chuyển nhượng QSDĐ, chuyển nhượng quyền thuê đất; doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu nhập từ cho thuê lại đất đều phải nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
Trường hợp tổ chức tín dụng nhận giá trị bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay, khi chuyển nhượng bất động sản cũng phải kê khai nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Cũng theo Thông tư này, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ; lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành tài sản cố định mà tài sản cố định này chưa đưa vào sản xuất kinh doanh (không phân biệt doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh hay đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh) đều không tính vào chi phí được trừ.

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc