Luật thuế giá trị gia tăng 2011

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2011
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ & QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
ÁP DỤNG 01-01-2011
Sách bao gồm các phần:
Phần 1: Quy định mới về in phát hành, sử dụng hóa đơn cho các DN
Phần 2:  Thuế GTGT
Phần 3:  Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
Phần 4: Thuế thu nhập cá nhân
Phần 5: Thuế tiêu thụ đặc biệt
Phần 6: Quy định mới thuế hàng hóa xuất nhập khẩu
Phần 7: Thuế tài nguyên và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần 8: Luật quản lý thuế và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần 9: Quy định mới về thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về thuế
Phần 10: Hướng dẫn mới nhất về gia hạn, miễn, giảm, hoàn thuế
Phần 11: Hướng dẫn mới thi hành luật quản lý thuế và thuế thu nhập cá nhân

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc