Luật môi trường mới nhất 2011, luật bảo vệ môi trường

Để kịp thời giúp cơ quan quản lý Nhà Nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên - môi trường, kế hoạch và đầu tư, xây dựng và các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án đầu tư nắm bắt những thông tin pháp luật trên, Nhà xuất bảo Lao động xuất bản cuốn sách:
 
“HỆ THỐNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG”

 
            Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khoẻ cho con người, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - làm cho đất nước phát triển bền vững. Chính vì vậy, việc nắm bắt những tiêu chuẩn môi trường rất quan trọng, đây là những chuẩn mực, giới hạn cho phép, được quy định dùng làm căn cứ để bảo vệ môi trường. Hệ thống tiêu chuẩn môi trường là một công trình khoa học liên ngành, nó phản ánh trình độ khoa học, công nghệ, tổ chức quản lý và tiềm lực kinh tế - xã hội có tính đến dự báo phát triển. Để tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực môi trường, Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành nhiều văn bản mới như: TTLT số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 08-12-2010 hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; TT số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16-12-2010 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (tiếng ồn, độ rung, nước thải y tế, nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu); TT số 41/2010/TT-BTNMT ngày 28-12-2010 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (khí thải lò đốt chất thải công nghiệp); TT số 42/2010/TT-BTNMT, 43/2010/TT-BTNMT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ, nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển, dung dịch khoa và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển, môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu, phế liệu nhựa nhập khẩu, phế liệu giấy nhập khẩu); NĐ số 113/2010/NĐ-CP ngày 03-12-2010 quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường; NĐ số 72/2010/NĐ-CP ngày 8-7-2010 quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường…
                        Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
 
Phần I. Luật thuế bảo vệ môi trường và Luật khoáng sản của Quốc hội khóa 12
Phần II. Quy định mới nhất về hoạt động đầu tư, quản lý và phát triển trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên - môi trường;
Phần III. Quy định mới nhất về khảo sát, điều tra và xây dựng báo cáo về tài nguyên - môi trường;
Phần IV. Quy định mới nhất về chính sách thuế, phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường;
Phần V. Quy định mới về quản lý và xử lý chất thải, nước thải, khí thải;
Phần VI. Quy định mới về cơ chế tài chính và sử dụng kinh phí trong sự nghiệp tài nguyên - môi trường;
Phần VII. Quy định mới nhất về thanh tra, phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật về môi trường;
Phần VIII. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 562 trang,
Giá: 298.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2011. (Có hóa đơn)

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc