Luật bảo hiểm xã hội 2011

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  2011
(Hướng dẫn thi hành luật Bảo Hiểm Xã Hội & Bảo hiểm Thất Nghiệp)
 Nội dung chính gồm những phần sau:
* TT 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25-10-2010 về hướng dẫn thực hiện một số điểu của NĐ 127/2008NĐ-CP ngày 12-12-2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo Hiểm Thất Nghiệp và BHXH
* TT 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13-9-2010 sửa đổi về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ BHXH
* Quyết Định 777/2010/QĐ-BLĐTBXH ngày 17-5-2010 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
* TT  27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14-9-2010 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong cty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu
Phần 1: Quy định mới nhất về công tác quản lý và thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp
Phần 2:  Quy định mới nhất về việc điều chỉnh trợ cấp lương hưu và BHXH
Phần 3:  Quy định mới nhất về công tác quản lý và thực hiện chế độ BHYT
Phần 4: Quy định về quản lý lao động và chính sách đối với người lao động
Phần 5: Quy định về quy chế quản lý tài chính và sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT
Phần 6: Quy định về mức lương  tối thiểu chung và điều chỉnh mới về tiền lương, tiền công
Sách dày 536  trang,in đẹp. Giá phát hành 298.000 đ / Cuốn - (Có hóa đơn)

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc